مصادیق حکم حکومتی

مصادیق حکم حکومتی مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام امت مد ظلله العالی در خصوص مصادره اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و عمال و مربوطین به آن بنا به حکم مورخ ۱۶/۱/۱۳۶۳ امام امت مد ظله العالی موضو[...]

ادامه مطلب
مصادیق حکم حکومتی

اراضی

اصل 49 قانون اساسی و ستاد فرمان امام

چه اموالی توسط ستاد اجرایی فرمان امام توقیف میشوند؟ ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی و خیریه می باشد که تحت کنترل مقام معظم رهبری اداره می شود. تشکیل این سازمان در سال ۱۳۶۸ و به فرمان امام خمینی ب[...]

ادامه مطلب
اصل 49 قانون اساسی و ستاد فرمان امام

اراضی

نمایش 1 تا 7 از 4 مورد